Genesis of the Investigatory Actions of Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan

  • Daniyar KALKAMANULY Karagandy Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan of the name of B. Beisenov, Karaganda, Republik of Kazakhstan

Abstract

The present article analyzes the history of the development of investigatory actions on the territory of the modern Kazakhstan since the force of ordinary law of the nomad tribes till the modern regulation of investigatory actions according to the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan of 2015. Despite the deep scientific research of the institution of the investigatory actions in many scientific studies, there are still some unsolved questions regarding the investigatory actions. Thus, very little attention is paid by the scholars-processualists to the problem of evolution of the investigatory actions from their sources to the modern legislative regulation. This problem was considered only partially and is not a direct subject of the complete research.


At the same time, the analysis of the development of the investigatory actions based upon the scientific works and legislation acts regulating the criminal procedure legal relations allows to summarize and systematize the scientific approaches to the development and improvement of the investigatory actions, which, in its turn, allows to consider the issue of tendencies and perspectives of the development of this institution.


Taking into account the above stated, the aim of the research of the article is a complex analysis of the criminal procedure law of the prerevolutionary, Soviet and modern periods, the determination of the main tendencies on this basis and perspectives of the development of the institution of investigatory actions and formulation of the theoretical and scientific and practical provisions and conclusions concerning its improvement. According to the aim set, the article presents the historical and legal analysis of the development of the investigatory actions in the criminal procedure law of Kazakhstan; the legal essence of the changes of the institution of the investigatory actions is determined in the various historical periods; the proposals to improve the rules of procedure regulating the investigatory actions procedure were developed.


The article proves the possibility of solving the modern problems of the regulation of the investigatory actions due to the use of the advanced achievements of the science and fundamental developments of the distinguished scholars-processualists.

References

[1] Dušek, L. 2015. Time to Punishment: The Effects of a Shorter Criminal Procedure on Crime Rates]. International Review of Law and Economics, 43: 134-147.
[2] Gadzhiev, T.M. 2008. Sistema sledstvennykh deystviy v ugolovnom protsesse: istoriya i sovremennost' [System of Investigatory Actions in the Criminal Proceeding: History and Contemporaneity]. Available at: http://www.rusnauka.com/18_NPM_2008/Pravo/34497.doc.htm (accessed September 4, 2016).
[3] Girko, S.I. 2004. Funktsii militsii v dosudebnom proizvodstve i khronologiya ikh formirovaniya [Functions of Militia in the Pre-Trial Proceeding and Chronology of Their Formation]. Russian investigator, 3: 4.
[4] Ibragimov, Zh.I. 2012. Nekotorye osobennosti resheniya spora v sude biev [Some Special Aspects of Dispute Resolution by Biys’ Court]. In A.V. Ragulin and M.S. Shaykhullin (Eds.), Materialy II mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii ‘Aktual'nye problemy sovershenstvovaniya zakonodatel'stva i pravoprimeneniya’ [Materials of the II International Research and Practice Conference ‘Actual Problems of the Legislation and Enforcement’] Ufa: Eurasian Research Institute of Law Problems, pp. 40-44.
[5] Khan, V.Yu. (n.d.). Novaya redaktsiya Ugolovno-protsessual'nogo kodeksa Respubliki Kazakhstan: analiz novovvedeniy [New Edition of Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan: Analysis of Innovations]. Available at: http://khanlawyer.kz/?p=681 (accessed September 4, 2016).
[6] Kenzhaliev, Z.Zh. 1997. Traditsionnaya pravovaya kul'tura v kochevom kazakhskom obshchestve [Traditional Legal Culture in Nomadic Kazakh Society]. Almaty: Zheti Zhargy.
[7] Geins, A.K. 1897. Sobranie literaturnykh trudov (Tom 1) [Collected Papers (Volume 1)]. Saint-Petersburg: Printing M.M. Stasyulevicha.
[8] Kvachevskiy, A.A. 1966. Ob ugolovnom presledovanii, doznanii i predvaritel'nom issledovanii prestupleniya, po sudebnym ustavam 1864 goda (Chast' pervaya) [Criminal Prosecution, Interrogation and Preliminary Investigation of the Crime According to the Judicial Statutes 1864 (Part 1)]. Saint-Petersburg: Printing F.S. Sushchinskogo.
[9] Mediev, R.A. 2014. Polnomochiya sledovatelya v dokazyvanii po ugolovnym delam po proektu novogo UPK RK [Investigator Authorities When Proving the Criminal Cases of the New Project of CPC of the Republic of Kazakhstan]. Bulletin of the Kazakh National University after Al-Farabi, 4(72): 342-348.
[10] Mediev, R.A. 2015. Ugolovno-protsessual'nyy sintez sledstvennykh i operativno-rozysknykh polnomochiy sledovatelya v usloviyakh reformirovaniya pravovoy sistemy Respubliki Kazakhstan: Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni doktora filosofii [Criminal Procedure Synthesis of the Investigative and Criminal Investigative Authorities of the Investigator during Reforming of the Legal System of the Republic of Kazakhstan (PhD Thesis)]. Karaganda Academy of Ministry of Internal Affairs of Republic of Kazakhstan, Karaganda.
[11] Mutalyapova, A.T. 2010. Istoriya stanovleniya i razvitiya instituta sanktsionirovaniya v zakonodatel'stve Respubliki Kazakhstan [History of Formation and Development of the Sanctioning Institute in the Legislation of the Republic of Kazakhstan]. Vestnik KarGU, 3(59): 207-211.
[12] Prishchepa, G.O. 2009. Ugolovno-protsessual'nyy kodeks: opredelit' mekhanizm pravovogo regulirovaniya dosledstvennoy proverki ili prinyat' novyy dosledstvenno protsessual'nyy kodeks [Criminal Procedure Code: To Determine the Mechanism of the Legal Regulation of Pre-Investigation Check or to Accept the New Pre-Investigation Procedure Code? Zaң zhəne zaman, 9(106): 54-58.
[13] Sheyfer, S.A. 2014. Stadiya vozbuzhdeniya ugolovnogo dela v svete FZ No. 23 ot 4 marta 2013 g. [Stage of Initiation of the Criminal Case According to the Federal Law No. 23 Dated March 4, 2013]. In Gosudarstvo i pravo: voprosy metodologii, teorii i praktiki funktsionirovaniya: sbornik nauchnykh trudov (Vypusk 3) [State and Law: Problems of Methodology, Theory and Practice of Functioning: Collection of Papers (Vol. 3)]. Samara: Samara University.
[14] Sementsov, V.A. 2014. Sledstvennye deystviya po Ustavu ugolovnogo sudoproizvodstva [Investigatory Actions According to the Statute of Criminal Procedure]. Actual problems of Russian law, 4: 679-685.
[15] Sementsov, V.A. 2005. Sistema sledstvennykh deystviy Rossii: Istoriya i sovremennost' [System of Investigatory Actions in Russia: History and Contemporaneity]. Vestnik SGU, 3: 73.
[16] Sementsov, V.A. 2015. Dosudebnoe proizvodstvo po novomu Ugolovno-protsessual'nomu kodeksu Respubliki Kazakhstan [Pre-Trial Procedure According to the New Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan]. Russian Law Journal, 4, 20-25.
[17] Trukhachev, V.V., and Barsukova, T.V. 2003. Vozniknovenie i razvitie sistemy sledstvennykh deystviy [Formation and Development of the System of Investigatory Actions]. In Kompleksnye mery – klyuchevoy faktor stabilizatsii proizvodstva i resheniya sotsial'nykh problem: sbornik nauchnykh trudov v 2-kh chastyakh [Complex Measures as a Key Factor of the Stabilization of the Procedure and Solving of the Social Problems: Collection of Research Papers in 2 Parts]. Voronezh: Istoki, pp. 37.
*** Schenk v. Switzerland, Series A no. 140. 1988, July 12.
*** Ugolovno-Protsessual'nyy Kodeks Kazakhskoy SSR [Criminal Procedure Code of the Kazakh SSR]. July 22, 1959. (Repealed according to the Law of the Republic Kazakhstan dated December 13, 1997 No. 207-1). http://adilet.zan.kz/docs/K590001000 (accessed September 4, 2016).
*** Ugolovno-protsessual'nyy kodeks Kazakhskoy SSR (s izmeneniyami i dopolneniyami na 10 oktyabrya 1997 goda) [Criminal Procedure Code of the Kazakh SSR (including amendments and additions on October 10, 1997). 1997. Almaty: Adilet Press.
*** Ugolovno-protsessual'nyy kodeks Respubliki Kazakhstan [Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan]. July 4, 2014, Available at: http://pravo.zakon.kz. (accessed September 4, 2016).
Published
2017-03-05
How to Cite
KALKAMANULY, Daniyar. Genesis of the Investigatory Actions of Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 1710-1717, mar. 2017. ISSN 2068-696X. Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/756>. Date accessed: 20 apr. 2024.