Problems of Concretization of Legal Norms in Kazakhstan

  • Gulim Kuatbekovna BEISBEKOVA L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan
  • Venera Tuleutaevna KONUSSOVA Institute of Legislation of Kazakhstan, Kazakhstan
  • Kairat Eslyamkalievich ISMAGULOV Institute of Legislation of Kazakhstan, Kazakhstan
  • Indira Sovetovna SAKTAGANOVA L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan
  • Anar Abaikhankyzy MUKASHEVA L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

Abstract

The study of ways to improve the quality of legal regulation is of particular relevance in modern conditions. As the practice of legal regulation confirms, one of the factors for the improvement of legality and efficiency is concretization of legal norms.


The article points out that despite a fairly high level of knowledge today there are problems of lack of unity in understanding the essence and legal nature of concretization of law in general theoretical jurisprudence, terminological inconsistency of the concept of concretization of legal norms and criteria for distinguishing this phenomenon from related interpretation and analogy of legal concepts.

References

[1] Abdrasulov, E. 2004. Sudebnaya vlast: Sovershenstvovanie i razvitie tekushchego zakonodatelstva [Judicial Power: Improving and developing current legislation]. Yurist (7).
[2] Braun, J. 2019. Aspects of applying the law [Aspekte der Rechtsanwendung]. Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie 105(1): 44-67.
[3] Brugger, W. 1996. Concretization of Law and Statutory Interpretation. Tul. Eur. & Civ. LF 11: 207.
[4] Davydova, M.L. 2014. Formalnye i soderzhatelnye aspekty ponyatiya ‘pravotvorcheskaya konkretizatsiya’ [Formal and substantive aspects of the ‘law-making concretization’ concept]. Novaya pravovaya mysl 4(63): 11-15.
[5] Dworkin, R. 1982. Law as interpretation. Critical Inquiry 9(1): 179-200.
[6] Freund, E. 1916. Interpretation of Statutes. U. Pa. L. Rev. 65: 207.
[7] Hamidov, M.Sh. 2010. Konkretizatsiya norm prava (Doctoral dissertation, Nizhegorodskaya akademiya MVD Rossii) [Concretization of the law (Doctoral dissertation, Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia)].
[8] Kicha, M.V. 2014. Problemy konkretizatsii norm obychnogo prava. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Severo-Kavkazskii region [Problems of concretization of common law. Proceedings of higher education institutions. North Caucasus region]. Obshchestvennye nauki 3(181).
[9] Zaloilo, M.V. 2011. Ponyatie i vidy pravorealizatsionnoi konkretizatsii yuridicheskikh norm [The concept and types of law enforcement concretization of legal norms]. Advokat 11: 28-37.
[10] Mukasheva, A.A., Sabirov, K.K., Alenov, M.A., and Bekisheva, S.D. 2018. The Legal Status of a Bona Fide Purchaser of a Land Plot According to the Legislation of Kazakhstan and Germany: Comparative Analysis. Journal of Advanced Research in Law and Economics 9(3 (33)): 1043-1049.
[11] Posner, R.A. 1986. Legal formalism, legal realism, and the interpretation of statutes and the constitution. Case W. Res. L. Rev. 37: 179.
[12] Radin, M. 1929. Statutory interpretation. Harv. L. Rev. 43: 863.
[13] Suleimenov, M.K. 2019. Perspektivy vnedreniya sudebnogo pretsedenta v pravovuyu sistemu Kazakhstana [Prospects for the introduction of judicial precedent in the legal system of Kazakhstan]. Vestnik Instituta zakonodatelstva Respubliki Kazakhstan 1(55).
[14] Vaskovsky, E.V. 2002. Tsivilisticheskaya metodologiya. Uchenie o tolkovanii i primenenii grazhdanskikh zakonov [Civilistic methodology. The doctrine of the interpretation and application of civil laws]. OOO YurInfoR-Press.
[15] Voplenko, N.N. 1971. Ofitsialnoe tolkovanie i konkretizatsiya sovetskikh pravovykh norm [The official interpretation and concretization of the Soviet legal norms]. Voprosy teorii gosudarstva i prava 2: 166-178.
Published
2019-03-31
How to Cite
BEISBEKOVA, Gulim Kuatbekovna et al. Problems of Concretization of Legal Norms in Kazakhstan. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 52-57, mar. 2019. ISSN 2068-696X. Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4317>. Date accessed: 26 may 2024. doi: https://doi.org/10.14505//jarle.v10.1(39).07.