Constitutional Guarantees of Freedom of Speech and the Right to Access Information on the Internet

  • Alua ALTYNBEKKYZY Narxoz University, Almaty, Kazakhstan
  • Galiya Amangeldinovna ZHUMABAEVA Kazakh – Russian International University, Kazakhstan

Abstract

The article deals with the constitutional regulation of freedom of speech and access to information in the infosphere of the Internet. The aim of the presented work is a comprehensive study of the implementation of the constitutional freedom of speech and the right to access information on the Internet in their logical relationship. To achieve this goal, the authors examine the concept and reveal the constitutional legal meaning of freedom of speech, identify and explore the main features of the implementation of the constitutional freedom of speech on the Internet and indicate the levels of regulation of constitutional legal freedom of speech on the Internet. The provisions advocated by the authors, their conclusions and proposals on the application of international experience can be used in the preparation of amendments to the current legislation of Kazakhstan on the regulation of the information sphere.

References

[1] Adygezalova, G.E., Allalyev, R.M., Kiseleva, A.V., Grigorieva, N.A. 2018. Copyright Violation and Distribution of Prohibited Content on the Internet: Analysis of Legal Arrangements in the Legislation of the Russian Federation. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 9(1): 6-14.
[2] Egypt blocks Human Rights Watch website amid widespread media blockade. 2017. Reuters. Available at: https://www.reuters.com/article/us-egypt-rights/egypt-blocks-human-rights-watch-website-amid-widespread-media-blockade-idUSKCN1BI310.
[3] Abdurasulova, G.E. 2018. Aktualnye voprosy mezhdunarodnogo sotrudnichestva v sfere grazhdansko-pravovogo oborota informatsii [Actual issues of international cooperation in the field of civil legal information circulation]. Vestnik Instituta zakonodatelstva Respubliki Kazakhstan [Bulletin of the Institute of Legislation of Kazakhstan].
[4] Bachilo, I.L. 2012. Sovremennye zadachi informatsionnogo prava: materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii ‘Pravo na dostup k informatsii: vozmozhnosti i ogranicheniya v elektronnoi srede’ [Modern tasks of information law: materials of the international scientific-practical conference ‘The right to access to information: opportunities and limitations in the electronic environment’]. Seriya ‘Elektronnoe zakonodatelstvo’ [Series ‘Electronic legislation], 2: 298.
[5] Gerdt, E.K. 2011. Sovremennye problemy realizatsii konstitutsionnogo prava na informatsiyu cherez sredstva massovoi informatsii v Respublike Kazakhstan [Modern problems of the implementation of the constitutional right to information through the media in Kazakhstan]. Problemy prava [Problems of Law], 5(31): 36-42.
[6] Gosudarstvennaya programma №827 ‘Tsifrovoi Kazakhstan’. Utverzhdennaya Postanovleniem Pravitelstva Respubliki Kazakhstan. [The state program No. 827 ‘Digital Kazakhstan’]. Approved by the Decree of the Government of Kazakhstan, December 12, 2017. Available at: https://primeminister.kz/rupage/view/gosudarstvennaya_programma_digital_kazahstan.
[7] Kirillova, E.A., et al. 2017. Legally significant messages with regard to the development of the Internet. Espacios, 38(48): 25.
[8] Kirillova, E.A., Izhaev, O., Lebedev, V., Zenin, S. 2017. Problems of Fighting Crimes on the Internet. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 3(25): 849-856.
[9] Konstitutsiya Respubliki Kazakhstan [Constitution of Kazakhstan (adopted at the republican referendum on August 30, 1995) (as amended on March 23, 2019)]. Available at: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1005029.
[10] Konventsiya o zashchite prav cheloveka i osnovnykh svobod (Evropeiskaya konventsiya o pravakh cheloveka, ETS № 005) (s izmeneniyami i dopolneniyami po sostoyaniyu na 13.05.2004 g.). [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights, ETS No. 005) (as amended and supplemented as of 13.05.2004]. Rome, November 4, 1950. Available at: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1007545#pos=0;0.
[11] Konventsiya Soveta Evropy o zashchite fizicheskikh lits pri avtomatizirovannoi obrabotke personalnykh dannykh (s izmeneniyami i dopolneniyami). [Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data]. Strasbourg, January 28, 1981. Council of Europe Collection of Documents on the Protection of Human Rights and the Fight against Crime. 1998. Moscow: Spark.
[12] MacKinnon, R. 2008. Flatter world and thicker walls? Blogs, censorship and civic discourse in China. Public Choice, 134: 31–46.
[13] Magid, L. 2012. Syria Shuts Off Internet: But Can Assad Really Block Information Flow? Available at: https://www.forbes.com/sites/larrymagid/2012/11/29/syria-shuts-off-internet-but-can-they-really-block-information-flow/#74dd26924d09.
[14] Mentyukova, M.A., Dubrovina, M.M. 2014. Problemy realizatsii konstitutsionnykh prav i svobod v kiberprostranstve [Problems of the implementation of constitutional rights and freedoms in cyberspace]. Voprosy sovremennoi nauki i praktiki. Universitet im. V. I. Vernadskogo [Questions of modern science and practice. University named after V.I. Vernadsky], 5: 56–60.
[15] Natsionalnyi antikrizisnyi plan reagirovaniya na intsidenty informatsionnoi bezopasnosti, utverzhdennyi Postanovleniem Pravitelstva Respubliki Kazakhstan №488. [The National Anti-Crisis Information Security Incident Response Plan, approved by Decree of the Government of Kazakhstan No. 488]. August 9, 2018. Available at: http://online.zakon.kz/Document/?doc id=38199315.
[16] Okinavskaya Khartiya globalnogo informatsionnogo obshchestva (Prinyata 22 iyulya 2000 goda liderami stran G8, Okinava). [Okinawa Charter for the Global Information Society (Adopted on July 22, 2000 by the leaders of the G8 countries, Okinawa)]. Available at: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1023802#pos=0;92.
[17] Ospanov, A.S. 2012. Nekotorye aspekty dostupa obshchestvennosti k informatsii o deyatelnosti gosudarstvennykh organov Respubliki Kazakhstan [Some aspects of public access to information on the activities of state bodies of Kazakhstan]. Available at: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/11/27/1251387114/Ospanov.pdf.
[18] Plyasunov, V.V. 2015. Problemy realizatsii i zashchity konstitutsionnogo prava na svobodu mysli i slova v seti ‘Internet’ [Problems of the implementation and protection of the constitutional right to freedom of thought and speech on the Internet]. Aktualnye problemy razvitiya konstitutsionalizma: materialy nauch.-prakt. seminara. Ryazan': Ryazan. filial Moskov. un-ta MVD Rossii [Actual problems of the development of constitutionalism: materials of scientific-practical. a workshop. Ryazan: Ryazan. Moscow branch. University of the Ministry of Internal Affairs of Russia], 31–34.
[19] Salikov, M.S., Nesmeyanova, S.E. 2019. K postanovki problemy realizatsii i zashchity rav i svobod cheloveka v seti Internet [To the statement of the problem of the implementation and protection of human rights and freedoms on the Internet]. Rossiiskoe pravo: obrazovanie, praktika, nauka [Russian Law: Education, Practice, Science], 1.
[20] Sengupta, S. July 18, 2006. India Blocks Blogs in Wake of Mumbai Bombings. The New York Times. Available at: https://www.nytimes.com/2006/07/18/world/asia/18cnd-india.html.
[21] Sereda, V.N., Sereda, M.Yu. 2013. Zashchita prav i svobod cheloveka i grazhdanina v seti Internet [Protection of the rights and freedoms of a person and citizen on the Internet]. Voronezh: Nauchnaya kniga, 252.
[22] Shcherbovich, A.A. 2013. Konstitutsionnye garantii svobody slova i prava dostupa k informatsii v seti Internet: author's abstract. ... Candidate of Legal Sciences [Constitutional guarantees of freedom of speech and the right to access information on the Internet: author. dis. ... cand. legal sciences]. Moscow, 27.
[23] Talimonchik, V.P. 1999. Mezhdunarodno-pravovoe regulirovanie otnoshenii informatsionnogo obmena v Internet: dis. ... kand. yurid. nauk. [International legal regulation of the relations of information exchange on the Internet: author's abstract. ... Candidate of Legal Sciences]. SPb, 175.
[24] Vseobshchaya deklaratsiya prav cheloveka Prinyata rezolyutsiei 217 A (III) Generalnoi Assamblei OON ot 10 dekabrya 1948 goda [The Universal Declaration of Human Rights Adopted by resolution 217 A (III) of the UN General Assembly]. December 10, 1948. Available at: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.
[25] Zakon Respubliki Kazakhstan № 349-I ‘O gosudarstvennykh sekretakh’ (s izmeneniyami i dopolneniyami po sostoyaniyu na 05.10.2018 g.) [The Law of Kazakhstan No. 349-I ‘On State Secrets’ (with amendments and additions as of 05.10.2018]. March 15, 1999. Available at: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1012633.
[26] Zhanuzakova, L., Dossanova, M., Tazabekov, M., Mukhamejanov, E. 2018. Organizational and Legal Aspects of Public Services Delivery in Kazakhstan. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 9(5): 1819 – 1828.
[27] Zhatkanbaeva, A.E. 2012. K voprosu o pravovykh garantiyakh konstitutsionnogo prava na dostup k informatsii v Respublike Kazakhstan [To the question of legal guarantees of the constitutional right to access to information in Kazakhstan]. Aktualnye voprosy yuridicheskikh nauk: materialy Mezhdunar. nauch. konf. Chelyabinsk: Dva komsomoltsa [Actual questions of legal sciences: materials of the Intern. scientific conf. Chelyabinsk: Two Komsomol members], 33 – 37.
Published
2019-03-31
How to Cite
ALTYNBEKKYZY, Alua; ZHUMABAEVA, Galiya Amangeldinovna. Constitutional Guarantees of Freedom of Speech and the Right to Access Information on the Internet. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 13-19, mar. 2019. ISSN 2068-696X. Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4303>. Date accessed: 26 may 2024. doi: https://doi.org/10.14505//jarle.v10.1(39).02.