Macroeconomic Aspects of Innovation-Driven Growth of Agribusiness in the Republic of Kazakhstan

  • Galizhan MADIYEV Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan
  • Ukilyay KERIMOVA Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan
  • Aidos YESPOLOV Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan
  • Assel BEKBOSSYNOVA International University of Kyrgyzstan, Bishkek, Kyrgyzstan, Russian Federation
  • Gaukhar RAKHIMZHANOVA Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan

Abstract

The goal of the paper is to justify macroeconomic mechanisms and tools for the development of efficient forms of management, including the development of cooperation in agribusiness of the Republic of Kazakhstan, aimed at introducing innovation. The current state of the development of agribusiness in Kazakhstan is evaluated as an object of macroeconomic research, which covers its three main areas: agricultural machine building, agriculture, storage and processing of agricultural products. The specifics of approaches and methods of managing investment and innovation activity and the regulatory function of the state in its economic activities are taken into account in the development of macroeconomic mechanisms.


The issues of the private subsidiary farms’ development are considered, measures for increasing the efficiency of their economic and investment-innovation activities are proposed. The prospects for cooperation as a means of strengthening the role of private subsidiary farms are established.


Based on generalization of theoretical foundations for the formation of the macroeconomic environment that creates conditions for industrial and innovation-driven growth of agribusiness and following the results of the analysis of its current situation, proposals have been developed to change macroeconomic policies: an increase in aggregate expenditures to a level that ensures full utilization of the resource potential of the sector; activation of investment and innovation activities; revision of all macroeconomic instruments: monetary policy, insurance system, subsidization, regulation of the agricultural market and pricing of agricultural products, which together create the conditions for market players to arrange production on an innovation basis and ensure the sustainability of their functioning.

References

[1] Bekbosynova, A.B. 2005. Razvitiye integratsii i kooperatsii v pererabotke selskokhozyaystvennoy produktsii [Development of integration and cooperation in processing of agricultural products]. Collection of materials of the IRPC to the 75th anniversary of KazNAU: ‘Strategy of stabilization and development of agribusiness of the Republic of Kazakhstan in the context of globalization of the economy’, KazNAU – December 22-23, 2004. Almaty: Agrouniversity, 2005.
[2] Bogotov, Kh., and Gyaurgiev, A. 2008. Integratsiya – garant uspeshnogo funktsionirovaniya khozyaystv naseleniya [Integration as a guarantor of successful operation of private households]. Agribusiness: economy, management, 11, 36-38.
[3] Butov, A.M. 2016. Rynokselskokhozyaystvennykhmashin [Market of agricultural machines]. National Research University Higher School of Economics. https://dcenter.hse.ru/data/2016/12/29/ (accessed November 17, 2017).
[4] Chupina, I.P. 2011. Osobennostinalogooblozheniya v selskomkhozyaystve Rossiyskoy Federatsii [Specifics of taxation in agriculture of the Russian Federation]. Agrarian Herald of the Urals, 10, 67-69
[5] Dokholyan, S.V., and Umavov, Yu.D. 2011. Innovatsionnyye podkhody k povysheniyu effektivnosti ispolzovaniya resursnogo potentsiala agropromyshlennogo kompleksa [Innovation approaches to increasing the efficiency of the use of the resource potential in agribusiness]. Quarterly research-to-practice journal, Problems of agribusiness development in the region, 4 (8), 73-76.
[6] Filatov, V.V., and Voronina, M.V. 2014. Analiz sovremennykh tendentsiy, sposobstvuyushchikh realizatsii innovatsionnoy modeli razvitiya APK APK [Analysis of current trends contributing to the implementation of the innovation model of agribusiness development]. Bulletin of the State University of Management. Moscow: State University of Management: 67-75.
[7] Gosudarstvennaya programma razvitiya agropromyshlennogo kompleksa Respubliki Kazakhstan na 2017-2021 gody [State program for the development of agribusiness in the Republic of Kazakhstan for 2017-2021]. 2017. Astana.
[8] Ivanov, V.A. 2007. Sushchnost, klassifikatsiya innovatsiy i ikh spetsifika v agrarnom sektore [Concept, classification of innovations and their specifics in the agrarian sector]. Corporate governance and innovation-driven growth of the economy of the North. Bulletin of the Research center for corporate law, corporate governance and venture investment of the Syktyvkar State University, 1, 37-50.
[9] Ivanov, V.A. 2008. Metodologicheskiye osnovy innovatsionnogo razvitiya agropromyshlennogo kompleksa [Methodological foundations of innovation-driven growth in agribusiness]. Economic and social changes: facts, trends, forecast, 2 (2), 50-59.
[10] Kerimova, U.K., Madiev, G.R., Espolov, A.T., Bekbosynova, A.B., and Kazybaeva, M.N. 2016. Sushchnost, klassifikatsiya innovatsiy i ikh spetsifika v agrarnom sektore [Recommendations on improving the mechanisms of state regulation of agribusiness development in the Republic of Kazakhstan]. Almaty: KazNAU. Publishing house Aitumar: 20.
[11] Madiev, G.R., and Bekbosynova, A.B. 2012. Rekomendatsii po organizatsii kooperativov v selskom khozyaystve [Recommendations on the organization of cooperatives in agriculture]. Almaty: Aytumar.
[12] Message of the President of the Republic of Kazakhstan – Nation leader Nursultan Nazarbayev to the people of Kazakhstan ‘Strategiya ‘Kazakhstan-2050’: novyy politicheskiy kurs sostoyavshegosya gosudarstva’ [‘Kazakhstan-2050’ Strategy: a new political policy of the established state’] http://www.akorda.kz/ru/official_documents/strategies_and_programs (accessed November 17, 2017).
[13] Minakov, I.A. 2008. Integratsiya kollektivnykh i lichnykh podsobnykh khozyaystv [Integration of collective and private subsidiary farms]. Economics of agricultural and processing enterprises, 10, 60-65.
[14] Report on research on the topic: ‘Razrabotat teoreticheskiye osnovy i ekonomicheskiye mekhanizmy formirovaniya makroekonomicheskoy sredy – osnovy industrialno-innovatsionnogo razvitiya APK RK [Develop theoretical foundations and economic mechanisms to form the macroeconomic environment – the basis for industrial and innovation-driven growth of agribusiness of the Republic of Kazakhstan]’ (Stage 2016. Intermediate), state registration No. 0115RK01913. Almaty: 283.
[15] Serova, E.V. 1999. Agrarnayaekonomika [Agrarian economy]. Moscow: State University Higher School of Economics
[16] Sostoyaniye tekhnicheskogo obespecheniya agropromyshlennogo kompleksa i selskokhozyaystvennogo mashinostroyeniya v Kazakhstane [State of technical support of agribusiness and agricultural machinery in Kazakhstan]. Scientific and analytical review. 2015. Almaty.
Published
2018-12-11
How to Cite
MADIYEV, Galizhan et al. Macroeconomic Aspects of Innovation-Driven Growth of Agribusiness in the Republic of Kazakhstan. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 561-569, dec. 2018. ISSN 2068-696X. Available at: <https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/2482>. Date accessed: 22 mar. 2023. doi: https://doi.org/10.14505//jarle.v9 2(32).20.