MYRZHYKBAYEVA, A., RAKHIMZHANOVA, K., ICHSHANOVA, R., TISHTYKBAYEVA, A., ISKAKOVA, Z., & LEGOSTAYEVA, A. 2023 Sep 29. Loans of Second-tier Banks and Their Impact on the Development of Tourism Industry. Journal of Environmental Management and Tourism. [Online] 14:6