MYRZHYKBAYEVA, A., RAKHIMZHANOVA, K., ICHSHANOVA, R., TISHTYKBAYEVA, A., ISKAKOVA, Z., & LEGOSTAYEVA, A. (2023). Loans of Second-tier Banks and Their Impact on the Development of Tourism Industry. Journal Of Environmental Management And Tourism, 14(6), 2685 - 2695. doi:10.14505/jemt.v14.6(70).16