ZVYAGINTSEVA, Elena, Olga Sergeevna EPISHEVA, Elena Evgenyevna TSYGANKOVA, Ofeliia Andranikovna AZAROVA, & Aleksandr Vladimirovich SHELYGOV. " Functional Aspects of the Development of International Tourism." Journal of Environmental Management and Tourism [Online], 11.4 (2020): 955-959. Web. 20 Jan. 2021