DOLGOV, Sergey Ivanovich, SAVINOV, Yuri Anatolyevich, TARANOVSKAYA, Evgeniya Vadimovna, SEKERIN, Vladimir Dmitrievich, AND GOROKHOVA, Anna Evgenyevna. " Development of Industrial Cooperation within the EAEU" Journal of Advanced Research in Law and Economics [Online], Volume 10 Number 2 (31 March 2020)