DOLGOV, Sergey Ivanovich, Yuri Anatolyevich SAVINOV, Evgeniya Vadimovna TARANOVSKAYA, Vladimir Dmitrievich SEKERIN, & Anna Evgenyevna GOROKHOVA. " Development of Industrial Cooperation within the EAEU." Journal of Advanced Research in Law and Economics [Online], 10.2 (2019): 533 – 541. Web. 20 Apr. 2024