AKHMETSHIN, Elvir, DANCHIKOV, Evgeniy, POLYANSKAYA, Tatyana, PLASKOVA, Nataliya, PRODANOVA, Natalia, AND ZHILTSOV, Sergey. " Analysis of Innovation Activity of Enterprises in Modern Business Environment" Journal of Advanced Research in Law and Economics [Online], Volume 8 Number 8 (30 August 2018)