AKHMETSHIN, Elvir, Evgeniy DANCHIKOV, Tatyana POLYANSKAYA, Nataliya PLASKOVA, Natalia PRODANOVA, & Sergey ZHILTSOV. " Analysis of Innovation Activity of Enterprises in Modern Business Environment." Journal of Advanced Research in Law and Economics [Online], 8.8 (2017): 2311-2322. Web. 30 Nov. 2021